Öğrenci Kulüpleri İç Tüzüğü

I.BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇLAR, FAALİYETLERİ, ÜYELİK

Kuruluş :
Madde1:
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Edebiyat Kulübü "Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge " hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göre yürütür.

Amaçlar :
Madde 2 :


a-)Genel Amaçlar:
Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak. Gerçekleştirilecek sosyal-kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuza taşımak.


b)Özel Amaçlar:
1. Öğrencilerin sanat ve estetiğe yönelmelerini sağlamak,
2. Şiir, öykü, güzel konuşma gibi sanatsal aktiviteler yapmak,
3. Tarihimizi, toplumumuzu ve kültürümüzü daha doğru tanıtmak,
4. Düzenlenen edebi yarışmalar ve kurslarla öğrencilerin girişimci olmasını sağlamak.


Madde 3:Kulübün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
1. Edebiyat ve sanat dergisi çıkarmak,
2. Panel, konferans gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak,
3. Güzel konuşma, hızlı okuma, hitabet gibi kurslar düzenlemek,
4. Edebiyata dair geceler ve eğlenceler düzenlemek,
5. Kulüp üyelerimize ruhumuzda edebi hazlar uyandıracak geziler tertip etmek.

Üyelik:
Madde 4:
Üniversite öğrencileri ve personeli kulüp üyesi olabilir. Üniversite tarafından bir disiplin cezası verilen veya her hangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan öğrenciler üye olamaz.
Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.
a)Kulüp uygulama yönergesini kabul etmek,
b)Üyelik için gerekli formu doldurarak öğrenci kulübüne başvurmak, (Ekli Form)
c)Kulüp amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak,
Üyeliğin sona ermesi:
Üyelik koşullarını kaybedenler ve uymayanlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

II.BÖLÜM
YÖNETİM VE İŞLEYİŞ
KULÜBÜN ORGANLARI

Genel Kurul:
Madde 5:
Genel kurul üyelerden oluşur. Kasım ayında kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde, toplantı tekrarlanır.
Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
1-Kulüp üyeleri arasından 5 (asil), 5 (yedek) olmak üzere yönetim kurulunu; 3 (asil), 3 (yedek) olmak üzere denetleme kurulunu seçmek,
2-Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek,
3-Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak,
4-Yönetim kurulunun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak,
Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu

Madde 6:
a)Başkan:
Kulüp başkanı, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi uyarınca kurucu üye öğrenciler arasından Rektör tarafından atanır.Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
b)Yönetim Kurulu: Genel kurul tarafından üyeler arasından seçilen beş kişilik bir kuruldur. Ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu toplantısı için en az 3 üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri seçimlerini izleyen ilk toplantısında üyeleri arasında aşağıda belirtilen görevlendirmeleri yapar.
1-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere 1 başkan yardımcısı/ikinci başkan,
2-Eğitim faaliyetlerini proğramlayıp katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmaları değerlendirip yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir eğitim sorumlusu,
3-Kulüp faaliyetlerine katılacak üyeleri belirlemek,faaliyet proğramlarını hazırlamak, değerlendirmek ve yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir faaliyet sorumlusu,
4-Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreter,
5-Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir malzeme sorumlusu,
Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer.


Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 7:
1-
Kulüp çalışmalarının genel kurul kararları, yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
2-Yıllık faaliyet planlarını yaparak yürütme kuruluna sunmak,
3-Üyeler ile ilgili kayıtları tutmak, faaliyetlerini izlemek,
4-Faaliyetler ve eğitim proğramları ile ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak,
5-Olağan ve olağanüstü genel kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak,
6-Yürütme kurulu aracılığı ile kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren diğer kulüpler ile yazışmalar yapmak ,ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinlikler düzenlemek,
7-Yürütme kurulu aracılığı ile kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak. Çıkarılan bültenlerde faaliyetleri tanıtmak,
8-Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer kulüplerle işbirliği yapmak,
9-Yönerge ve uygulama esasları ile genel kurul kararlarında yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yapmak,
10-Kulübün üye kayıt defteri,karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak,


Denetleme Kurulu:
Madde 8:
Denetleme kurulu Genel kurulca seçilen 3 üyeden oluşur.Üyelerden en az birinin kulüp üyesi Üniversite akademik personeli olması gerekmektedir.Genel kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün bütün çalışmalarını denetler. Genel kurula sunmak üzere raporu hazırlar. Denetleme kurulunun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.

III.BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Fesih:
Madde 9:
Kulüpler aşağıdaki hallerde feshedilir.
1-Genel kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile,
2-Bu esasların birinci maddesinde belirtilen Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergenin 8.maddesi uyarınca,
3-Kulüp üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi,
Kulübün fesh olması durumunda bütün mal varlığı, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na devredilir.


Madde 10: Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde "Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönerge" hükümlerine başvurulacaktır.

IV.BÖLÜM

Yürürlük:
Madde11:
Bu esaslar üniversite senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 12:
Öğrenci Kulüplerinin Uygulama Esaslarını Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.